Spis treści:

 

1. Definicje.
2. Polityka ochrony prywatności.
3. Użytkownik.
4. Sprzedawca.
5. Administrator.
6. Zakupy.
7. Pliki cookies.
8. Zmiana regulaminu.

    

   Wstęp

   Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu Rhizoma, jak również zasady i warunki sprzedaży dokonywanej ze pośrednictwem serwisu, znajdującego się pod adresem rhizoma.pl.  Każdy Użytkownik serwisu Rhizoma może podejmować dalsze czynności związane z serwisem po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z zawartych w nim zasad oraz postanowień.

    

   1. DEFINICJE.

   ADMINISTRATOR – firma Jan-Chem Janusz Hirsz zarejestrowana w Polsce, pod adresem: ul. Grodzisko 2, Będargowo, NIP: 5860055983, REGON: 190633611.

   SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem rhizoma.pl i nazwą Rhizoma, zajmujący się sprzedażą i pośrednictwem w sprzedaży na rzecz i w imieniu Sprzedawcy. Ilekroć mowa o nazwie „Rhizoma”, „rhizoma.pl”, odnosi się to do firmy Jan-Chem Janusz Hirsz.

   DANE OSOBOWE – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

   UŻYTKOWNIK – to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, która posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis i może korzystać z Serwisu jako Kupujący.

   UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY – to Użytkownik, który po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Serwis, poprzez Konto Kupującego lub Konto Sprzedawcy i może korzystać z Serwisu zarówno jako Kupujący jak i Sprzedawca.

   KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Serwis pod unikalną nazwą (login) jest zbiorem zasobów, gromadzącym dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

   KONTO SPRZEDAWCY – strona Sprzedawcy na Serwisie Rhizoma, zawiera oferty produktów wprowadzone przez Sprzedawcę do Serwisu, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy i Osoby przeglądające Serwis, oraz podstawowe dane Sprzedawcy, którymi uzupełnia on niniejszy profil.

   SPRZEDAWCA – zaakceptowana przez Administratora osoba, oferująca do sprzedaży produkty za pośrednictwem Serwisu Rhizoma, otrzymująca od Administratora prawo do zamieszczenia w serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży produktu.

   KUPUJĄCY – oznacza osobę, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedawcą; dokonuje zakupu produktu za pośrednictwem serwisu Rhizoma jako zarejestrowany Użytkownik lub jako niezarejestrowany klient.

   PRODUKT – to rzecz lub usługa rzemieślnicza, które mogą być przedmiotem sprzedaży w Rhizoma. Przedmiot sprzedaży musi dać się klasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami na serwisie oraz spełniać subiektywne wymagania postawione przez Administratora.

   SPRZEDAŻ – procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży; przeprowadzana on-line, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu Rhizoma, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

   ZAMÓWIENIE – złożone przez Kupującego oświadczenie woli zawarcia Sprzedaży.

    

   2. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI.

   2.1. Postanowienia ogólne: W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

   2.2. Przetwarzanie danych oraz jego zakres:
   Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu.

   Rejestracja Konta – utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko,  adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login, numer rachunku bankowego, biogram artystyczny. Zgodnie z wyborem Użytkownika może on również zamieszczać zdjęcia Użytkownika. W przypadku rejestracji za pośrednictwem zewnętrznej usługi, takiej jak np. Facebook Connect, Log in with PayPal, Administrator pozyskuje takie dane jak adres e-mail oraz, wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji/logowania.

   Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Serwis, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Kupującemu i Sprzedawcy zawarcia umowy Sprzedaży, przesyłanie wiadomości i komunikowanie się z innymi Użytkownikami. Informacje zawarte w opisach Produktów oraz treść wzajemnych wiadomości pomiędzy stronami Sprzedaży nie pochodzą od Administratora i Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

   Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta Serwisu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.

   Formularz kontaktu – Serwis umożliwia wzajemny kontakt Użytkowników, w szczególności Użytkowników oraz Sprzedawców i w jego ramach może gromadzić dane osobowe Użytkowników. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Serwisie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści.

   Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.

   2.3. Cel przetwarzania danych:
   Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:

   – zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika,
   – umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji,
   – zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
   – dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkowników,
   – monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Produkty oraz zarządzanie ruchem w Serwisie,
   – kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
   – przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
   – zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
   – realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Serwisie,
   – obsługa reklamacji Użytkowników,
   – dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
   – prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź produktów osób trzecich,
   – obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,
   – organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
   – wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
   – zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,
   – prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
   – statystycznych,
   – księgowych,
   – archiwizacyjnych,
   – zapewnienie rozliczalności.

   2.4. Udostępnianie danych
   Administrator, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.

   W przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu.

   Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem :
   – potrzeby udostępnienia informacji na temat Użytkownika organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
   – podmiotów współpracujących takich jak np.: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorów logistycznych. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a wyłącznie na potrzeby Administratora i Serwisu

   Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.

   Sprzedawca, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z RODO  i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień wynikających z RODO.

   2.5. Uprawnienia Użytkowników:

   Każdy Użytkownik ma prawo do :
   – dostępu do swoich danych osobowych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o przekazanie katalogu przetwarzanych danych osobowych na swój temat,
   – sprzeciwu odnośnie profilowania danych – Użytkownik może wystąpić do Administratora o wyłączenie profilowania (personalizacji) oferty Serwisu oraz związanych z tym działań marketingowych,
   – sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

   W przypadku skorzystania z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zostanie udzielona informacja o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika. Realizacja żądania przeniesienia danych jest wolna od opłat jednak zgodnie z postanowieniami RODO Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości za dostarczenie osobie, której dane dotyczą lub odmówić realizacji uprawnienia w przypadku:
   – żądania kolejnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
   – żądania ewidentnie nieuzasadnionego,
   – żądania nadmiernego, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

   Wysokość naliczonej opłaty, o której mowa powyżej będzie ustalana indywidualnie, będzie rozsądna oraz jej wysokość będzie uwzględniać administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań jakie musiał ponieść Administrator.

   Podanie danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika (np.: możliwość rejestracji, składania zamówień, kontaktu z innymi Użytkownikami).
   Użytkownik może skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@rhizoma.pl

   2.6. Bezpieczeństwo danych:

   Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.

   2.7. Inne:
   Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu

   odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

    

    3. UŻYTKOWNIK.

   3.1. Dostęp do danych Użytkownika.

   Rhizoma ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o ofercie (treść oferty), danych, które identyfikują Kupującego w ramach transakcji kupna-sprzedaży, danych o transakcji (metoda płatności, adres odbioru produktu, sposób dostawy, dodatkowy komentarz do zamówienia, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, w tym w ramach dyskusji i sporów. Rhizoma dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w odniesieniu do wszystkich ofert i transakcji.

   Sprzedawca nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla Rhizoma. Sprzedawca ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach korzystania z portalu rhizoma.pl, między innymi wartość obrotu, zrealizowane zamówienia, anulowane zamówienia.

   3.2. Poufność.

   Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności Kupujących będą przekazywane Sprzedawcy tylko w celu związanym z realizacją umowy kupna-sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług Serwisu lub które otrzymał od Administratora lub innego Użytkownika.

   Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

   Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.

   3.3. Rejestracja.

   Rejestracja w Rhizoma polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie rhizoma.pl w zakładce ,,Moje konto” dla konta Kupującego, oraz w zakładce ,,Nasi artyści” dla konta Sprzedawcy.

   Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2020 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),, z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), jak również RODO  oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 57).

   Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.

   Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien wylogować się ze strony po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

   Rejestracja Użytkownika Kupującego.

   Rejestracja konta Użytkownika następuje po uzupełnieni formularza rejestracyjnego, dostępnego na Serwisie, prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowych i akceptacji treści Regulaminu Serwisu. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Zawierając umowę Użytkownik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

   Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Rhizoma i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu Rhizoma oraz nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego konta.

   Rejestracja Użytkownika Sprzedawcy.
   Aby sprzedawać produkty za pośrednictwem Rhizoma należy zarejestrować się na podstronie ,,Nasi artyści”, wybierając opcję ,,Współpracuj z nami”. Zaleca się posługiwaniem się imieniem i nazwiskiem jako nazwą sklepu lub pseudonimem artystycznym, nazwą grupy/kolektywu artystycznego. Należy wypełnić zakładki na Koncie Sprzedawcy o informacje dotyczące Sprzedawcy oraz produktów wystawionych na sprzedaż. Sprzedawca powinien uzupełnić profil Sprzedawcy, wgrać identyfikujący go baner (baner będzie pojawiał się na stronie Sprzedawcy), uzupełnić dane osobowe.

   Zaprasza się do współpracy osoby tworzące oryginalne, nietuzinkowe prace, wykonane z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.

   Administrator Rhizoma zastrzega sobie prawo do aktywacji kont tylko wybranych sprzedawców.

   3.4. Zawieszenie lub usunięcie Konta Użytkownika.

   Konto Użytkownika może być usunięte przez każdą ze stron, bez podania przyczyny. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do Serwisu), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

   Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.

   Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej uprzednio umowy kupna-sprzedaży

   Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

   Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

   Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu i/lub dla innych Użytkowników.

   Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia Konta Użytkownika oraz uniemożliwienia dostępu Użytkownikowi do Serwisu, którego działania naruszają prawo, uprawnienia osób trzecich lub stanowią naruszenie dobrych obyczajów.

    

   4. SPRZEDAWCA.

   4.1. Rozliczenia.
   Treść umowy pomiędzy Sprzedawcą a Administratorem jest dostępna wyłącznie dla stron umowy. Umowa między innymi zawiera informacje dotyczące sposobów rozliczania należności pomiędzy stronami.

   Sprzedawca ustala cenę, jaką chce uzyskać ze sprzedaży produktu. Do ceny, jaką chce uzyskać Sprzedawca ze sprzedaży produktu należy doliczyć prowizję w wysokości 20% + stawkę podatku VAT, w wysokości obowiązującej w momencie dokonania transakcji.

   Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedawca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

   Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Rhizoma i Sprzedawcą prowizja Rhizoma powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży i dokonania płatności. Prowizja zostanie potrącona z płatności otrzymanej od Kupującego.

   Do ceny przedmiotu ustalonego przez Sprzedawcą jest doliczana kwota wysyłki. Kwota jest każdorazowo ustalana przez Sprzedawcę w zależności od specyfikacji danego produktu.

   Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Sprzedawcą zostanie uregulowane w terminie 21 dni od daty dokonania płatności przez Kupującego. Termin jest związany z 14 dniowym okresem zwrotu przysługującym każdemu Kupującemu na podstawie obowiązującego prawa.

   Akceptacja Otrzymywania Rachunków Drogą Elektroniczną
   Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od produktów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.) Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury w formie pisemnej. Sprzedawca jest uprawniony do wycofania akceptacji. Wycofanie akceptacji wymaga zachowania formy pisemnej.

   4.2. Obowiązki Sprzedawcy.
   W razie urlopu lub nieobecności Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Administratora, który zawiesi konto na czas nieobecności Sprzedawcy lub poinformuje zainteresowanego Kupującego o tym, że w tym terminie przesyłki nie będą realizowane.

   Sprzedawca zobowiązuje się do aktualizowania danych zgodnie ze stanem faktycznym.

   Sprzedawca wystawiając Produkt do sprzedaży, dysponuje Produktem i jest go w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w Opisie Produktu. W przypadku gdy Sprzedawca otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Produktów do tego samego Kupującego, Produkty należy wysłać jedną przesyłką.

   Sprzedawca potwierdza, że ma prawo do przekazania tytułu własności do Produktu, który wystawia na Serwisie i przekazuje go kupującemu w wyniku sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Rhizoma.

   Sprzedawca nie może oferować sprzedaży Produktów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich lub dobre obyczaje.

   Sprzedawca jest zobowiązany, na podstawie podpisanej z Rhizoma umowy, wysłać do Kupującego zamówienie w przeciągu pięciu dni roboczych od chwili otrzymania od Administratora powiadomienia wiadomością e-mail, wysłaną na adres mailowy podany przez Sprzedawcę, chyba że opis przedmiotu wskazuje na inny termin realizacji.

   Jeżeli termin pięciu dni roboczych nie może zostać dotrzymany, z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kupującego.

   Sprzedawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży i wysłać zamówienie w schludnych opakowaniu, zabezpieczającym produkt przed zniszczeniem.

   Sprzedawca ma zakaz załączania do wysyłanego zamówienia informacji, których możliwym skutkiem jest komunikacja poza serwisem Rhizoma. Wyróżnia się tutaj informacje typu: ulotka reklamowa Sprzedawcy, numer telefoniczny, adres e-mail, adres strony www, identyfikator komunikatora.
   Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się WYŁĄCZNIE z: imienia i nazwiska/nazwy sklepu nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta.

   Sprzedawca zobowiązuje się nie wystawiać tych produktów, które wystawił na sprzedaż w Rhizoma, na podobnych stronach i sklepach internetowych.

   Sprzedawca ma zakaz wykorzystywania danych Kupującego w celach marketingowych, polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Sprzedawcy prowadzonej poza serwisem Rhizoma.

   Sprzedawca ma zakaz składania propozycji Kupującemu lub Użytkownikom poza serwisem Rhizoma.

   Sprzedawca ma zakaz stosowania innych sposobów, niewymienionych w niniejszym regulaminie Rhizoma, które za pośrednictwem Rhizoma mogą doprowadzić do komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą inaczej niż za pośrednictwem serwisu Rhizoma.

   Sprzedawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności przy wystawianiu produktu do sprzedaży za pośrednictwem Rhizoma. Sprzedawca jest zobowiązany aby wszelkie informacje dotyczące wystawionego przedmiotu, jego pochodzenia, wykonawcy, materiału z którego jest wykonany, a które widnieją w opisie przedmiotu były poprawne, kompletne, dokładne i nie wprowadzały w błąd Użytkowników.

   Sprzedawca jest zobowiązany aby każdy wystawiony przedmiot był opatrzony co najmniej jednym zdjęciem obrazującym wystawiony do sprzedaży produkt, oraz opisem, który oddaje cechy produktu w sposób wystarczający i jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości wynikające z niepoprawnego opisu wystawionego na stronie rhizoma.pl produktu.

   Opis ani tytuł Produktu nie może zawierać propozycji zamiany żadnego produktu.
   Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby wystawione do sprzedaży przedmioty jak i dołączone do nich zdjęcia z opisem nie naruszały niniejszego regulaminu, a w szczególności obowiązującego prawa.

   Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby wystawione za pośrednictwem Rhizoma, jego komentarze i opinie nie naruszały niniejszego regulaminu, a w szczególności obowiązującego prawa.

   Sprzedawca zobowiązuje się, że nie będzie wystawiać do sprzedaży za pośrednictwem Rhizoma przedmiotu, który narusza prawo, uprawnienia osób trzecich lub dobre obyczaje.

   Administrator Rhizoma zastrzega sobie prawo do monitorowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem systemu pocztowego Rhizoma oraz filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Sprzedawcę i Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w serwisie Rhizoma, szczególnie jeżeli zawierają treści naruszające niniejszy regulamin.

   Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedawców, w tym do umieszczania napisu ,,Rhizoma” w formie znaku wodnego na zdjęciach.

   4.3. Zawieszenie i usunięcie konta Sprzedawcy lub Produktów.
   W przypadku, gdy działania Sprzedawcy naruszają postanowienia Regulaminu Rhizoma bądź zawartej z Rhizoma umowy, Rhizoma, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności takiego naruszenia, może upomnieć Sprzedawcę (wiadomość e-mail) aby zaniechał naruszania Regulaminu lub zawiesić Konto Sprzedawcy, tym samym ograniczyć dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu, lub bezpowrotnie usunąć Konto Sprzedawcy.

   W przypadku naruszenia zasad niniejszego  Regulaminu Administrator ma prawo bezpowrotnie usunąć Produkt oferowany przez Sprzedawcę.

   Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, lub całkowitego usunięcia konta Sprzedawcy, jeżeli stosunek wystawionych przez Kupujących komentarzy negatywnych do pozytywnych osiągnie niepokojący poziom.

    

   5. ADMINISTRATOR.

   Administrator Rhizoma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu Rhizoma, które powstały z przyczyn niezależnych od Rhizoma.

   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Sprzedawców praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Sprzedawców innych niż ,,Rhizoma”, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Sprzedawców do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Administrator  w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Produktów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

   Administrator nadzoruje poprawność sfinalizowania transakcji zawieranych w ramach sprzedaży.

   Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

   Administrator, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedawców Produkty, wszelkie roszczenia związane ze sprzedawanymi produktami, również te dotyczące plagiatów, niezgodności produktów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Sprzedawców nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

   Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Produktu, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu.

    

   Prawa własności intelektualnej Administratora.

   Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem (nie dotyczy to Produktów) oraz konta Użytkowników należą do Administratora. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.

   Serwis lub poszczególne jego elementy, teksty (w tym regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje materiałów oraz opracowania podlegają ochronie przez polskie i międzynarodowe prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Ochrona prawa własności Serwisu dotyczy również wszelkich materiałów, które dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, pobieranie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i jest równoważne z naruszeniem regulaminu.

   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w następstwie użycia nazwy firmy lub znaków towarowych Administratora, bez jego zgody lub niezgodnie z Regulaminem

    

   6. ZAKUPY.

    

   6.1. Umowa sprzedaży.
   Użytkownik może zawierać za pomocą Konta umowę sprzedaży. Stronami umowy sprzedaży są Kupujący i Sprzedawca.

   Zabrania się Kupującemu nakłaniania Sprzedawcy do sprzedaży Produktu poza Serwisem.

   Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia Kupującego automatyczną wiadomością e-mail o sposobie finalizacji umowy. Dodatkowo informacje o sposobie finalizacji umowy Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje Konto w Serwisie.

   Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy Produktu, numeru telefonicznego w celu finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

   Treść umowy sprzedaży  stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rhizoma, a jej zawarcie następuje na zasadach określonych w tymże załączniku.

   Rhizoma jest stroną umowy sprzedaży wyłącznie w kontekście Produktów wystawionych na sprzedaż przez Sprzedawcę ,,Rhizoma”. Rhizoma nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży zawartej z innym Sprzedawcą niż ,,Rhizoma” za pośrednictwem Serwisu przez którąkolwiek ze stron umowy sprzedaży.

   Ze względu na fakt, że Produkty wystawiane na Serwisie to przeważnie pojedyncze egzemplarze, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

   6.2. Zamówienie.
   Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

   Kupujący składa zamówienie na dany Produkt na stronie internetowej Serwisu. W wypadku niesprawnego działania Serwisu i braku możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora.

   Użytkownik zobowiązuje się nie składać ze swojego konta zamówień w sposób lekkomyślny, omyłkowo lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

   Termin płatności za złożone zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

   Wpłaty za Produkt są dokonywane na konto bankowe Administratora.

   W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Kupującego Sprzedawca, przy wcześniejszej akceptacji Administratora, może odstąpić od umowy sprzedaży.

   Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Administratora lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe.

   Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, która będzie zawierać szczegóły zamówienia, formę, sposób i termin płatności odnośnie zawartej umowy sprzedaży.

   Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefoniczny celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży.

   6.3. Ceny.
   Ceny widniejące przy Produktach stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
   Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, ale nie obejmują kosztów wysyłki.
   Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedawca zdecyduje się dokonać przeceny.

   Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Kupujących są bezpłatne. Zasady dotyczące opłat obowiązujących Sprzedawców w Serwisie zawiera umowa między Sprzedawcą a Administratorem, której treść dostępna jest wyłącznie dla stron umowy.

   Rhizoma zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Rhizoma bądź wprowadzania w nich zmian.

   6.4. Wysyłka.
   Do podanej na stronie Rhizoma ceny Produktu będzie doliczony koszt wysyłki. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

   Koszt wysyłki jest ustalony każdorazowo przez Sprzedawcę oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawienia. Koszt oraz sposób wysyłki jest uzależniony od specyfiki przedmiotu (rozmiar, waga, materiał, itp.).

   W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego dwóch lub więcej przedmiotów tego samego Sprzedawcy, przedmioty te dostarczane będą w jednej przesyłce/paczce, wybranego typu przesyłki (poczta, kurier, itp.). Naliczony w takim przypadku zostanie tylko jeden koszt przesyłki.

   W przypadku przesyłek zagranicznych niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia i potwierdzenia kosztu takiej przesyłki.

   Sprzedawca zobowiązany jest nadać na adres Kupującego Produkt w ciągu pięciu dni roboczych (o ile nie został określony na stronie przedmiotu bądź ustalony z Kupującym inny czas realizacji zamówienia) od otrzymania informacji o wpłynięciu wpłaty za zamówienie. Jeżeli termin wysyłki nie może zostać dochowany Sprzedawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Kupującego lub Administratora Rhizoma.

   Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu itp. aby doprowadzić do finalizacji umowy sprzedaży czyli przesłania na podany przez kupującego adres zamówionego i opłaconego Produktu.

   6.5. Dostawa.
   Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedawców do momentu wysyłki.

   Zamówienia zawierające Produkty od więcej niż jednego Sprzedawcy będą wysyłane w kilku osobnych przesyłkach.

   Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Kupującego.

   Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

   Zmiany adresu wysyłki dla złożonych zamówień można dokonać jedynie poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

   Po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca powinien wysłać zamawiane Produkty w ciągu liczby dni roboczych podanych w koszyku podczas składania zamówienia.

   Termin wysyłki wynosi 5 dni od dnia zaksięgowania wpłaty za Produkt.

   Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedawca ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedawcy wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

   Rhizoma zachęca Kupującego do dodawania komentarzy po przeprowadzonej transakcji.

   6.6. Zaliczka.
   Jeśli Sprzedawca otrzymał zlecenie wykonania Produktu na specjalne zamówienie Kupującego może zwrócić się z prośbą do Kupującego o wpłacenie zaliczki, której wartość może stanowić dowolny procent wartości Produktu. Po wykonaniu zlecenia przez Sprzedawcę oraz wystawienia Produktu w Serwisie, w celu sfinalizowania transakcji, Kupujący winien wpłacić pozostałą należność powstałą z różnicy pomiędzy ceną Produktu, a wartością wpłaconego wcześniej zadatku.

   6.7. Formy płatności.
   Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Rhizoma jest przedpłata. Przedpłaty dokonuje się na konto bankowe Rhizoma bądź podmiotu pośredniczącego.

   Pieniądze należy wpłacić na podany niżej rachunek bankowy.

   Rhizoma PPHU JAN-CHEM Janusz Hirsz

   MIL: 38 1160 2202 0000 0001 3754 6799

   Przedpłaty można również dokonać online za pomocą operatora szybkich płatności (przelewy24.pl, tpay.com, payu.com) bądź opłacić za pomocą operatora PayPal (akceptującego także płatności kartami płatniczymi, debetowymi oraz kredytowymi).

   Złożone zamówienie powinno zostać opłacone w terminie do 5 dni.

    

   6.8. Zwroty, wymiany i reklamacje.

   Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Zamówienia należy wycofywać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach. Wielokrotne i notoryczne wycofywanie zamówień przez Użytkownika będzie skutkować usunięciem konta.

   Możliwość zwrotu, wymiany lub reklamacji NIE obowiązuje jeżeli zamówiono/zakupiono Produkt wykonany na specjalne zlecenie oraz jeżeli Kupujący nie dokonał zakupu jako konsument.

   Zwrot

   Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Kupujący może zwrócić Produkt bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki. Zwrotowi nie podlega Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

   Użytkownik może zwrócić pełnowartościowy Produkt zakupiony za pośrednictwem Rhizoma. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia.

   Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Produktu Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

   Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

   Po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedawcy, na którego adres ma zostać dokonany zwrot Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem).

   Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.

   Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Sprzedawcy najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

   Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

   Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Rhizoma nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

   Rhizoma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedawcy potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

   Jeżeli Rhizoma będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Użytkownika w związku z umową sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zostały dokonane, chyba że Użytkownik poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

    

   Reklamacja

   Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawców, jednak w przypadku sporów Administrator występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.

   Jeżeli po otrzymaniu Produktu Kupujący stwierdzi w nim wady, niezgodność z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie Rhizoma Kupujący może domagać się nieodpłatnej naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr i nazwę Produktu oraz dokładny opis wady), wypełnić oświadczenie reklamacyjne o następujące informacje: datę zawarcia umowy, wskazanie niezgodności Produktu z umową, wartość zapłaconej kwoty i metodę płatności, przyczynę reklamacji, inne dane, które są istotne oraz żądanie (np. wymiany produktu, zwrotu pieniędzy).

   W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem Administratora.

   Wadliwy Produkt należy odesłać wraz z pisemny oświadczeniem reklamacyjnym oraz wszelkimi dokumentami dokonania zakupu (paragon, faktura, itp. o ile jest taka możliwość) na adres wskazany przez Administratora bądź Sprzedawcę. Wzór oświadczenia reklamacyjnego do pobrania znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

   Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem) na adres który wskaże Administrator bądź Sprzedawca.

   Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej, w przeciągu 14 dni kalendarzowych od jej wpłynięcia.

   Wszelakie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla Administratora.

   Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.

   Produkt wadliwy zostanie przez Sprzedawcę naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Administrator w imieniu Sprzedawcy zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Produktu (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedawcy) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru.

   Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

   Jeżeli Administrator będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Kupującego w związku z umową sprzedaży, bądź odstąpieniem od umowy sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Kupującego, z którego zostały dokonane, chyba że Kupujący poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

   W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, to z rozliczenia Sprzedawcy potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt, koszt wysyłki do Kupującego oraz koszt odesłania Produktu.

    

   Wymiana

   Wymianie podlegają Produkty, które u tego samego Sprzedawcy, dostępne są w innej konfiguracji (kolor, rozmiar, wzór) niż zamówiona.

   Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu zgłosić chęć jego wymiany.

   Wymianę rozpatruje Sprzedawca i to on decyduje czy wymiana będzie możliwa.

   Kupujący zobowiązany jest odesłać wymieniany Produkt na adres Sprzedawcy najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wymiany.
   Koszt wysyłki wymienionego Produktu pokrywa Kupujący.
   Warunkiem zrealizowania wymiany przez Sprzedawcę jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, nie noszącego śladów użytkowania.

   W przypadku gdy Sprzedawca zdecyduje, że wymiana nie jest możliwa, Rhizoma potraktuje zgłoszenie jako zwrot produktu.

    

   Niedostarczenie Produktu

   Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt.

   Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.

   O fakcie wysłania Produktu przez Sprzedawcę Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz po zalogowaniu się na swoje konto w odpowiedniej zakładce. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

   W przypadku nie otrzymania przesyłki, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedawca zobowiązany jest zgłosić do odpowiedzialnej za to Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej  reklamację tej przesyłki.

   Jeżeli Poczta Polska lub firma kurierska uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na konto, z którego otrzymano przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Rhizoma.

   Jeżeli Poczta Polska lub firma kurierska  uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to z rozliczenia Sprzedawcy potrącana jest kwota, która została mu naliczona za dany Produkt oraz koszt wysyłki do Kupującego.

   Sprzedawca zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Pocztę lub firmę kurierską w związku z zaginięciem przesyłki.

   Na życzenie Kupującego Sprzedawca może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Produktu.

    

   Pozasądowe sposoby rozpatrywania roszczeń.

   Kupujący, który jest konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

   Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

   Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

   Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

    

   7. ADMINISTRATOR I SPRZEDAWCA A RODO.

   Rhizoma udostępnia Sprzedawcy dane osobowe Kupującego tylko i wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu Rhizoma, prowadzenia i obsługi konta, umożliwienia złożenia i realizacji zamówień za pośrednictwem Serwisu oraz celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi RODO.

   Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia Kupującemu realizacji uprawnień wynikających z RODO. W związku z powyższym Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, na zasadach opisanych w RODO. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

   Sprzedawca nie może przetwarzać danych osobowych Kupującego w celach marketingowych.
   Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

   Jednocześnie, Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Kupującego w celu podatkowym (rozliczalności) przez okres, w którym Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

    

   8. PLIKI COOKIES.

   Serwis Rhizoma korzysta z plików Cookies (“ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

   Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

   Pliki cookies w Rhizoma wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk “lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie Rhizoma (np. agencje marketingowe).

   Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (ChromeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari).

   Korzystając z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

   Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

    

    9. ZMIANY REGULAMINU.

   Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

   W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z Rhizoma powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Administratora. W przypadku braku wypowiedzenia przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nowy wersję Regulaminu Serwisu.

   Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

   Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

    

   10. ZAŁĄCZNIKI.

   Załącznik nr 1. Umowa Sprzedaży.

   Załącznik nr 2. Wzór Oświadczenia Zwrotu Produktu.

   Załącznik nr 3. Wzór Oświadczenia Reklamacyjnego